Novinky

Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia

Dňa 27. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo študentskej vedeckej v rámci projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne. Konferenciu slávnostne otvorila príhovorom pani riaditeľka PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., v ktorom všetkých žiakov srdečne privítala a oboznámila ich s cieľmi projektu. Úlohou žiakov bolo priblížiť, akým spôsobom prežili environmentálny deň, ktoré aktivity realizovali, a či splnili vopred vytýčený cieľ. Žiaci boli prerozdelení do dvoch súťažných kategórii: I. kategória pozostávala z tried I. - IV. ročníka osemročného štúdia a 
II. kategória bola určená pre triedy 1. - 3. ročníka štvorročného štúdia a V.- VII. ročníka osemročného štúdia. Študentov hodnotila odborná komisia, ktorá pozostávala z PaedDr. Martiny Mazáňovej, Phd., Mgr. Soni Krajčíkovej, Mgr.Andrey Gajdošovej a Mgr. Kataríny Kuricovej. Súčasťou prezentácií neboli len fotografie, ale aj názorná ukážka aktivít, či kvíz pre publikum. Žiaci gymnázia pristúpili k školskému kolu študentskej vedeckej konferencie veľmi zodpovedne a tak porota nemala rozhodovanie o výsledkoch jednoduché. Po vyhlásení víťazov sme sa so študentmi rozlúčili a na záver ich ponúkli sladkou odmenou. S veľkou radosťou sme konštatovali, že vyučovanie v exteriéri v podobe Enviro Day prinieslo žiakom veľa úsmevu na tvári a elánu pokračovať v ochrane našej prírody.
Čítať viac...

Enviro Day - 23.05.2022

Enviro Day - 23.05.2022

Dňa 23. 5. 2022 sa naši študenti zapojili do environmentálnych aktivít, ktoré sme spoločne zažili nielen na školskom dvore, ale aj v parku, či v kompostárni. Cieľom bolo rozvíjať u študentov potrebu ochrany životného prostredia a prispieť k rozvoju zodpovednosti za zlepšenie kvality životného prostredia. Zábavných a kreatívnych nápadov, ako splniť náš vytýčený cieľ, bolo naozaj veľa. Pobyt v prírode na nás vplýval pozitívne a preto sme sa rozhodli napísať báseň i nakresliť komiks. Za účelom zníženia spotreby plastových tašiek sme si ukázali ako vyrobiť vlastnú nákupnú tašku zo starého, na prvý pohľad nepotrebného trička. Na aktivitách sa zúčastnili aj naši najmenší žiaci, ktorí sa naučili separovať odpad. Pri praktickej výučbe sme nezapojili len naše šikovné ruky, ale aj nohy. Počas prechádzky po Mestskom parku a Parku športovcov sme sa dozvedeli, kedy boli parky založené a koľko drevín sa v nich vysadilo. Skutočný rok založenia parkov sme potvrdili aj tým, že sme vypočítali vek niektorých stromov na základe obvodu ich kmeňa. Niektorí študenti z prvého a druhého ročníka navštívili miestny zberný dvor a kompostáreň, kde sa dozvedeli postup práce pri triedení komunálneho a priemyselného odpadu, výkupu, separácie a predaji druhotných surovín, či výkupu nebezpečných odpadov. Environmentálny deň sme prepojili aj s čistením a úpravou židovského cintorína, čím sa naši žiaci okrem iného dozvedeli aj niečo o histórii. Rozvíjať spoluprácu detí  pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni nám pomohli aj odborní asistenti z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, z Katedry ekológie a environmentalistiky, ktorí strávili Enviro Day spolu s nami. Pevne veríme, že environmentálny deň podporil aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby a prispel tak k rozvoju lásky a úcty k prírode u žiakov v praktickom ponímaní.  Čítať viac...

Hor sa do záhrady!

Hor sa do záhrady!

Naša školská záhrada postupne nadobúda nový vzhľad. Realizujeme plánované tvrdé opatrenia: revitalizácia školskej záhrady na ekologickú učebňu, revitalizácia záhrady strojnou technikou, výstavba hmyzích domčekov a ekologické záhradníctvo v školskej záhrade. Čítať viac...

Otváracia online konferencia – 25. mája 2021

Otváracia online konferencia – 25. mája 2021

Otváracia konferencia sa uskutočnila online formou 25. mája 2021 a zúčastnili sa jej zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, primátorka Mestského úradu v Topoľčanoch, projektoví partneri ako aj ďalší príjemcovia grantu a žiaci ZŠ a SŠ v Topoľčanoch. Čítať viac...

Tvoríme a spolupracujeme – 14. apríla 2021

Tvoríme a spolupracujeme – 14. apríla 2021

Prvé stretnutie s naším projektovým partnerom Mgr. Imrichom Jakabom, PhD. z Katedry ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre. Prezentácia návrhov edukačného materiálu a učebných pomôcok o zmierňovaní a prispôsobovaní sa klimatickým zmenám.  Čítať viac...