O projekte

Environmentálny výskum v interiérovej
a exteriérovej náučnej zóne

PROGRAMOVÁ OBLASŤ: 
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)

VÝSTUP PROJEKTU: 
Zvýšená odolnosť a schopnosť reagovať na zmeny podnebia v cieľovej oblasti.

VÝSLEDKY PROJEKTU: 
Podpora

TRVANIE PROJEKTU: 
02/2021 – 08/2022

ČÍSLO PROJEKTU: 
ACC03P02

VÝŠKA GRANTU:
41 000 €

POSKYTOVATEĽ GRANTU:
Nórske fondy
Štátny rozpočet Slovenskej republiky

PRIJÍMATEĽ:
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

PARTNERI:
UKF v Nitre, Katedra ekológie a environmentalistiky

Råholt ungdomsskole v Nórsku

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
 
OZ VAU Nitra

Cieľ projektu

Cieľom projektu je prepojiť poznatky o zmierňovaní  a prispôsobovaní sa zmene klímy, ich začlenenie do environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov formou projektovej výučby, ako aj formou revitalizácie priestoru gymnázia na interiérovú a exteriérovú náučnú zónu s ekoučebňou.

Cieľové skupiny a koneční prijímatelia

Učitelia

Učitelia

Učitelia budú profitovať z vytvorených výchovno - vzdelávacích materiálov (metodický materiál k výučbe environmentálnej výchovy pre učiteľov, vypracovaný environmentálny program školy, učebné osnovy, pracovné listy, modely).

Žiaci

Budú profitovať z modifikácie výchovno - vzdelávacieho procesu, t. j. transformácia encyklopedického vzdelávania na vedecké bádanie vo výučbe environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov praktickou realizáciou projektového vyučovania v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne. Zámerom je vzbudiť u žiakov záujem o životné prostredie, v ktorom sa nachádzajú a to vlastnou aktívnou činnosťou.

Žiaci
Dom

Verejnosť

Verejnosť v rámci organizovania environmentálnych podujatí, prednášok, workshopov, súťaží, výstav v škole a mimo školy získa poznatky, skúsenosti a zvýši sa povedomie o zmierňovaní a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy.

Aktivity projektu

1.

Tvorba výchovno - vzdelávacích materiálov a učebných pomôcok v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy.

2.

Revitalizácia školskej záhrady na ekoučebňu s exteriérovým náučným chodníkom.

3.

Budovanie hmyzích domčekov a ekozáhradkárčenie v školskej záhrade.

4.

Tvorba interiérovej náučnej zóny s akváriom a vertikálnymi záhradami.

5.

Inštalácia zariadení na triedenie odpadu (zberné koše) v škole a vytvorenie kompostérov v školskej záhrade.

6.

Organizovanie environmentálnych podujatí, prednášok, workshopov, súťaží, výstav v rámci a mimo školy.

7.

Publicita a podporné aktivity.