Podpora

PROJEKT „ENVIRONMENTÁLNY VÝSKUM V INTERIÉROVEJ A EXTERIÉROVEJ NÁUČNEJ ZÓNE“ 
ZÍSKAL GRANT VO VÝŠKE 38 950€ Z NÓRSKYCH FONDOV 
A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 

SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU POSKYTOL ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY - NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ: 2 050 €. 

SPRÁVCOM PROGRAMU „ZMIERŇOVANIE A PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENE KLÍMY“ (SK - KLÍMA) JE MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 

Cieľom projektu je prepojiť poznatky o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy, ich začlenenie do environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov formou projektovej výučby, ako aj formou revitalizácie priestoru gymnázia na interiérovú a exteriérovú náučnú zónu s ekoučebňou. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

"Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnejinkluzívnej Európe"

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. 
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). 

Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. 

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: 

 1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť 
2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby 
3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo 
4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva 
5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti 

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

www.minzp.sk
www.eeagrants.sk