Publikácia

Zmenou školy ku zmene klímy

praktické námety na projektové vyučovanie k environmentálnej výchove na stredných školách

Imrich Jakab, Zuzana Pucherová, Lucia Szabová, Soňa Krajčíková, Martina Mazáňová


Publikácia vznikla ako výsledok projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne. Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma (MŽP SR).
 
Cieľom projektu je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote. 

Publikáciu vydáva: 
Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky, FPVaI UKF v Nitre.