Environmentálny výskum
v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne

Cieľom projektu je prepojiť poznatky o zmierňovaní  a prispôsobovaní sa zmene klímy, ich začlenenie do environmentálnej výchovy a vzdelávania žiakov formou projektovej výučby, ako aj formou revitalizácie priestoru gymnázia na interiérovú a exteriérovú náučnú zónu s ekoučebňou.

Cieľové skupiny a koneční prijímatelia

Zvitok

Učitelia

Učitelia budú profitovať z vytvorených výchovno - vzdelávacích materiálov (metodický materiál k výučbe environmentálnej výchovy pre učiteľov, vypracovaný environmentálny program školy, učebné osnovy, pracovné listy, modely).

Ruka

Žiaci

Žiaci budú profitovať z modifikácie výchovno - vzdelávacieho procesu, t.j. transformácia encyklopedického vzdelávania na vedecké bádanie vo výučbe environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov praktickou realizáciou projektového vyučovania.

Dom

Verejnosť

Verejnosť v rámci organizovania environmentálnych podujatí, prednášok, workshopov, súťaží, výstav v škole a mimo školy získa poznatky, skúsenosti a zvýši sa povedomie o zmierňovaní a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy.

Podpora

Projekt "Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne" získal grant vo výške 38 950€ z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

Spolufinancovanie projektu poskytol zriaďovateľ školy - Nitriansky samosprávny kraj: 2 050 €.

Správcom programu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy" (SK - Klíma) je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 

Najnovšie aktivity

Nenechajte si ujsť novinky z realizácie projektového vyučovania v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, enviromentálne podujatia, prednášky, workshopy súťaže, výstavy a mnoho ďalších zaujímavostí.