Študentská vedecká konferencia, 27.06.2022

Dňa 27. 6. 2022 sa v rámci projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne uskutočnilo školské kolo študentskej vedeckej konferencie. Konferenciu slávnostne otvorila príhovorom pani riaditeľka PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., v ktorom všetkých žiakov srdečne privítala a oboznámila ich s cieľmi projektu. 
Úlohou žiakov bolo priblížiť akým spôsobom prežili environmentálny deň, aké aktivity realizovali, a či splnili vopred vytýčený cieľ. 
Žiaci boli rozdelení do dvoch súťažných kategórii: I. kategóriu tvorili žiaci  tried I. - IV. ročníka osemročného gymnázia a II. kategória bola určená pre triedy 1. - 3. ročníka štvorročného a V. - VII. ročníka osemročného gymnázia. 
Študentov hodnotila odborná komisia, ktorej členmi boli PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., Mgr. Soňa Krajčíková, Mgr. Andrea Gajdošová a Mgr. Katarína Kuricová. Súčasťou prezentácií neboli len fotografie, ale aj názorná ukážka aktivít či kvíz pre publikum. 
Žiaci gymnázia pristúpili k školskému kolu študentskej vedeckej konferencie veľmi zodpovedne a tak rozhodovanie poroty nebolo jednoduché. Po vyhlásení víťazov sme sa so študentmi rozlúčili a na záver ich ponúkli sladkou odmenou. S veľkou radosťou sme konštatovali, že vyučovanie v exteriéri v podobe Enviro Day prinieslo žiakom veľa úsmevu na tvári a elánu pokračovať v ochrane našej prírody.