Enviro Day, 23.05.2022

Dňa 23. 5. 2022 sa naši študenti zapojili do environmentálnych aktivít, ktoré sme spoločne realizovali nielen na školskom dvore, ale aj v parku či v kompostárni. Cieľom týchto aktivít bolo rozvíjať u študentov potrebu ochrany životného prostredia a prispieť k rozvoju zodpovednosti za zlepšenie kvality životného prostredia. Zábavných a kreatívnych nápadov ako splniť náš vytýčený cieľ  bolo naozaj veľa. 
Pobyt v prírode na nás vplýval pozitívne a preto sme sa rozhodli napísať báseň či nakresliť komiks. Za účelom zníženia spotreby plastových tašiek sme si ukázali ako vyrobiť vlastnú nákupnú tašku zo starého, na prvý pohľad nepotrebného trička. Aktivít sa zúčastnili aj naši najmladší žiaci, ktorí sa naučili separovať odpad. 
Pri praktickej výučbe sme nezapojili len naše šikovné ruky, ale aj nohy. Počas prechádzky po Mestskom parku a Parku športovcov sme sa dozvedeli, kedy boli parky založené a koľko drevín sa v nich vysadilo. Skutočný rok založenia parkov sme potvrdili aj tým, že sme vypočítali vek niektorých stromov na základe obvodu ich kmeňa.
Niektorí študenti z prvého a druhého ročníka navštívili miestny zberný dvor a kompostáreň, kde sa dozvedeli postup práce pri triedení komunálneho a priemyselného odpadu, výkupu, separácie a predaji druhotných surovín či výkupu nebezpečných odpadov. Environmentálny deň sme spojili aj s čistením a úpravou židovského cintorína, čím sa naši žiaci okrem iného dozvedeli aj niečo o jeho histórii. 
Rozvíjať spoluprácu detí  pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni nám pomohli aj odborní asistenti z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z Katedry ekológie a environmentalistiky, ktorí strávili Enviro Day spolu s nami. 
Pevne veríme, že environmentálny deň podporil aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby a prispel tak k rozvoju lásky a úcty k prírode u žiakov v praktickom ponímaní.