Žiacke vedecké sympózium, 18.11.2022

Vedenie školy, pedagógovia, žiaci v spolupráci s odborníkmi z univerzít na pôde Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180,Topoľčany dňa 18.11.2022 zorganizovali 3. ročník podujatia pod názvom Žiacke vedecké sympózium.

Cieľom podujatia bolo zapojenie mladých ľudí do bádania a objavovania, ďalej motivovať ich k aktívnemu učeniu sa a vedátorstvu. Zámerom bolo tiež na základe získaných vedomostí naučiť ich chápať závislosť človeka od prírody. Aktivitou sme chceli prispieť ku kvalitnejšiemu porozumeniu vzťahov medzi prírodou, vedou, technikou, prispieť k popularizácii vedy ako takej a k ochrane prírodného bohatstva. 
Práce žiakov, resp. projekty  boli v podobe prezentácií, posterov (plagátov), priestorových modelov, multimediálneho spracovania a pod. V rámci prehliadky súťažiaci prezentovali výsledky svojej vedeckej práce, pričom pri prezentácii vysvetlili východiskovú situáciu (dôvod spracovania problematiky), spôsob stanovenia si cieľa práce, metódy riešenia problému, vlastné výsledky, zistenia a na záver interpretovali vlastný názor na danú problematiku. Žiaci preukázali nielen výborné komunikatívne zručnosti, distingvovaný rečový prejav, ale aj zodpovednosť a sebakritiku. 

Pri organizácii podujatia pod názvom Žiacke vedecké sympózium sme spolupracovali s odborníkmi z rôznych univerzít. 
Žiaci sa zúčastnili odborných prednášok na tému vykonávania jedinečných laboratórnych analýz zameraných na sledovanie reprodukcie ľudí a zvierat, tvorbu cievnych kapilár či problematiku "liečby" rakoviny. Oboznámili sa s výsledkami vedy a výskumu a ich spôsobom aplikácie do praxe. 

Žiacke vedecké práce po odbornej stránke hodnotili naši vzácni hostia: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. s ostatnými vedeckými pracovníkmi z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, prof. Ing. Jozef Golian, Dr. a Ing.Michal Čelechovský z Katedry hygieny a bezpečnosti potravín z SPU v Nitre. Ďalej Mgr. Imrich Jakab, PhD. z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre, naši priatelia z družobnej školy z Gymnázia v Otrokoviciach a mnohí ďalší. Medzi hosťami boli aj zástupcovia NSK a miestnej samosprávy, členovia rady školy, triedni dôverníci a iní priatelia školy. Všetci prítomní hostia, ale aj žiaci našej školy mali možnosť hlasovať za najlepší projekt. 

Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo viac ako 60 žiakov podvedením svojich pedagógov. Prezentovaných bolo 22 bádateľských aktivít z prírodovednej, humanitnej a environmentálnej oblasti. Účastníci si mohli pozrieť projekty ako napríklad Biology in English, Pátranie po predkoch – ukážka historického výskumu, Železnice Topoľčian a okolia, Sila vákua, Tajomstvá červenej bazalky, Čo dokáže hliník?, Kvalita vody  aktivity z oblasti robotiky a mnoho ďalších. Zoznam všetkých prác s anotáciami sú v prílohe článku. 
Na záver podujatia riaditeľka školy a prítomní hostia odovzdali ceny najúspešnejším žiackym projektom, ktoré získali najviac hlasov od hlasujúcich: 

1.  miesto - Germanizmy v slovenčine
2. miesto – Povstalecké ženy
3. miesto – Srdce očami biológa a fyzika 

Cenu vedcov získali projekty Srdce očami biológa a fyzika a Destilácia esenciálnych olejov. 
Cena riaditeľa školy Gymnázium Otrokovice bola odovzdaná projektom Povstalecké ženy a Pôda. 
Riaditeľka školy ocenila projekty Fibonacciho postupnosť v umení, Čarovné blesky a Robotika – Skúmanie faktoru rýchlosti. 

Veríme, že rozmanitosť prezentovaných aktivít a bádateľských činnosti podnieti záujem žiakov zapojiť sa do podujatia aj v budúcom ročníku.