Odborná exkurzia z ENV, 05.10.2022

Dňa 5. 10. 2022 sa 44 žiakov z tried 1. a 2. ročníka zúčastnilo v sprievode vyučujúcich Mgr. S. Krajčíkovej a RNDr. M. Krajčíka odbornej exkurzie z environmentálnej výchovy v stredisku ENV Dropie v Zemianskej Olči. 
Odborná exkurzia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma. 
Žiakov zaujalo unikátne prírodné prostredie strediska a aktivity, ktoré s nimi realizovali precovníčky centra ENV. Na spiatočnej ceste žiaci navštívili lodný mlyn v Kolárove.